Khuyến cáo phòng chống tay chân miệng của Bộ Y tế

4. Thu gom và xử lý chất thải của trẻ: Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, phân, chất thải của trẻ phải được thu gom, xử lý và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh.

Theo Minh Trí/Sức khỏe và Đời sống