Slide: Ung thư dạ dày trên thế giới và Việt Nam

Ung thư dạ dày đứng hàng thứ 1/3 trong các ung thư và chiếm 40% ung thư hệ tiêu hoá.

Theo Sức khỏe và Đời sống