Slide: Ung thư dạ dày trên thế giới và Việt Nam

Ở Việt Nam: 17,2%. Ung thư hệ tiêu hoá chiếm 31% tổng số ung thư ở cả hai giới trong đó có 14,5% là ung thư dạ dày (Số liệu năm 1994).

Theo Sức khỏe và Đời sống