Slide: Ung thư dạ dày trên thế giới và Việt Nam

Tuổi thường gặp: 50-60, các tuổi khác ít gặp hơn.

Theo Sức khỏe và Đời sống