Slide: Ung thư dạ dày trên thế giới và Việt Nam

Giới: nam gặp nhiều hơn nữ (tỷ lệ nam/nữ xấp xỉ 2/1,5).

Theo Sức khỏe và Đời sống