'Bóng ma' COVID-19: 'Giải cứu' hệ thống mầm non ngoài công lập