[Photo] Hà Nội phong tỏa nhà E8 thuộc phường Thanh Xuân Bắc