14 thầy thuốc trẻ TP Hồ Chí Minh đến Trà Vinh hỗ trợ điều trị F0 tại nhà