8 địa phương ở Quảng Ngãi tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 27/9