Ảnh hưởng dịch Covid-19, người lao động ngừng việc làm được hưởng chính sách thế nào?