Ba Bộ phối hợp xác thực, quản lý dữ liệu tiêm chủng Covid-19