Bất ngờ đại học ở Thanh Hóa lấy điểm chuẩn sư phạm tới 30,5 điểm