Bộ Tài chính: Tình hình ngân sách nhà nước đang bị hiểu sai