Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp