COVID-19: Campuchia diễn biến tích cực, các ca mắc mới ở Lào vẫn cao