Các bệnh viện vẫn phải bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, khó thở