Cần Thơ mở lại hoạt động xổ số, tiêm phòng cho chức sắc tôn giáo