Chelsea lo cầu thủ bị cấm như Djokovic, làm rõ trước khi đến Pháp