Chỉ số UV cực đại trên cả nước ở mức nguy cơ gây hại rất cao