Chúng ta muốn gì thêm ở Hoài Linh, phải đi tù hay đến xin lỗi từng người?