Chuyển bệnh nhân Covid-19 chạy ECMO về Hàn Quốc bằng chuyên cơ