Đà Nẵng hiện không còn cấp độ 3 đối với diện toàn phường