Đại dịch cho thấy sức chống chịu mãnh liệt của doanh nghiệp, người dân