Đạt G bị đào lại quá khứ 'sống lỗi', hùa với Du Uyên nói xấu bạn gái cũ