Dịch COVID-19: Tiêm phòng cho trẻ em để bảo vệ cả cộng đồng