Dịch Covid-19 hôm nay: Thêm 1.587 F0, 2 trường hợp tử vong ở Tây Ninh và Trà Vinh