Dỡ bỏ phong tỏa ổ dịch lớn nhất tại Thanh Xuân - Hà Nội