Đồng Nai: Công ty Chang Shin thừa nhận sai sót để phát sinh dịch ổ dịch Covid-19