Đồng Nai: Sớm bàn giao trường học lại cho ngành giáo dục