Hà Nội đã giảm khoảng 1.850 tỷ đồng tiền điện cho các khách hàng