Hà Nội giải thể 13 cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19