Hà Nội ra công văn khẩn bệnh viện không được từ chối bệnh nhân từ vùng dịch