Hải Phòng bỏ tất cả chốt kiểm soát dịch từ 0h ngày 3/12