Hàng chục nghìn người tuần hành phản đối các biện pháp hạn chế ở Tây Bắc châu Âu