Hi hữu: Bị đá vào cổ đến bất tỉnh, võ sĩ karate vẫn được trao HCV tại Olympic Tokyo