Hỗ trợ dân trong đại dịch: Trên chủ trương nhanh, dưới vào cuộc khẩn