Hoài Linh xin lỗi, cộng đồng mạng vẫn soi ra chi tiết mâu thuẫn