Indonesia: 6 chiến lược ngăn chặn nguy cơ làn sóng COVID-19 mới