Khai trương Trung tâm tiêm chủng VNVC thứ 2 ở Nghệ An