Lần đầu tiên toàn bộ 17 xã, phường của TP Cà Mau chuyển cấp độ 3