Lo ngại trước biến chủng Omicron, Hà Nội lên các phương án ứng phó