Lưu ý mới nhất về sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng dịch Covid-19