Mạc Văn Khoa: 'Ở quê hàng xóm sang bảo, con lên ti vi rồi mà không sửa sang nhà cửa cho bố mẹ gì hết'