Mocha ZD có chiến thắng đầu tiên: Tâm lý 'không còn gì để mất' làm nên điều khác biệt