Môi trường tốt nhất cho trẻ là gia đình và cộng đồng