Mỹ nói chính Nga khước từ NATO, Italy đổ thêm nghìn quân tới sườn Đông