Nam shipper có lịch trình di chuyển nhiều nơi dương tính SARS-CoV-2