Nga nói kế hoạch của Italy về Ukraine là 'viển vông', tung sắc lệnh mới liên quan Kherson