Ngọn đuốc của niềm tin chiến thắng, của tình hữu nghị, đoàn kết mãi mãi thắp sáng