Người dân ở Thanh Hóa không thể gọi cho lãnh đạo xã để nắm tình hình dịch Covid-19